മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വൈകൃത Edit
    മാറ്റംവന്ന
    altered, ugly


Entries from Datuk Database

വൈകൃത(വിശേഷണം):: മാറ്റംവന്ന
വൈകൃത(വിശേഷണം):: മാറ്റം വരുത്തപ്പെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ livestock, paddock, recuperate, മഗന്‍, ആഞ്ചാല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean