മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വൈകാരികം Edit
    വികാരപരമായത്
    something emotional


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ counter blast, depreciate, അമരാലയം, അഥര്‍വ്വനിധി, അന്വാരംഭ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean