മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വേഷം Edit
    അലങ്കാരം, ആഭരണം
    decoration, ornament


വേഷം
    mummer, role, garb, garment, fig, guise
(പര്യായം) സജ്ജ


Entries from Datuk Database

വേഷം(നാമം):: അലങ്കാരം (വസ്ത്രാദികള്‍കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ട ശോഭ)
വേഷം(നാമം):: ആഭരണം
വേഷം(നാമം):: ആകപ്പാടെ പുറമെയുള്ള ആകൃതി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ flora, preparatory, അകുലജ, അലസ്, ത്സരു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean