മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വേവുരം Edit
    അത്യധികമായ കോപം
    extreme anger


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമൂലസംഖ്യ, അതി, അഭ്യസൂയിക്കുക, ചൂരല്‍പ്പഴം, വരൂഥം


63497 Malayalam words
93259 English words
Hosted on DigitalOcean