മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വേഴം Edit
    ഒരു തരം വലിയ പുല്ല്
    a kind of grass


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രഗുണ്യ, മെതിയുക, പാളം, കുലാംഗന, കൈകഴുകുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean