മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വേറ്റവന്‍ Edit
    ശത്രു, അന്യന്‍
    enemy, stranger


Entries from Datuk Database

വേറ്റവന്‍(നാമം):: ശത്രു
വേറ്റവന്‍(നാമം):: അന്യന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്വേറിയം, ഇരട്ടത്തേങ്ങ, പ്രവൃത്തകം, വീളിത്തം, അചരരാശി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean