മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വേരം Edit
    മഞ്ഞള്‍, കുങ്കുമം
    turmeric, saffron


വേരം
(പര്യായം) സച്ചാര


Entries from Datuk Database

വേരം1(നാമം):: ശരീരം
വേരം2(നാമം):: തക്കാരിവഴുതിന
വേരം2(നാമം):: കുങ്കുമം
വേരം2(നാമം):: ചേമ്പ്
വേരം2(നാമം):: മഞ്ഞള്‍
വേരം3(നാമം):: കോപം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hyper, ആധവ, ബലഭിത്ത്, ത്രിപുരുഷന്മാര്‍, തൂവാല


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean