മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വേപിക്കുക Edit
ക്രിയ
    വിറയ്ക്കുക
    shiver


Entries from Datuk Database

വേപിക്കുക(ക്രിയ):: വിറയ്ക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ accountant, bow, parcenary, adamant, ഭണ്ഡാരപ്പിള്ളേര്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean