മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വേപിക്കുക Edit
ക്രിയ
    വിറയ്ക്കുക
    shiver


Entries from Datuk Database

വേപിക്കുക(ക്രിയ):: വിറയ്ക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ armageddon, preventive, അകഥ്യ, ആടിക, ചന്ദ്രകന്‍


75404 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean