മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വേപം Edit
നാമം
    വികാരതിരേകം കൊണ്ടുള്ള വിറയല്‍.
    Shivering due to passion.
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ CAI, ആജീവന്‍, പ്രോഹം, പാതിവ്രത്യം, കാര്‍കുഴല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean