മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വേദസ്സ് Edit
    നേട്ടം, സ്വത്ത്
    achievement, wealth


വേദസ്സ്
(പര്യായം) സത്രം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ abhor, marxism, bring up, അക്ഷധരം, മൃദുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean