മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വേദജ്ഞന്‍ Edit
    വേദം അറിയുന്നവന്‍
    one who learned vedas


Entries from Datuk Database

വേദജ്ഞന്‍(നാമം):: വേദം അറിയുന്നവന്‍, ബ്രഹ്മജ്ഞാനി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ convolve, dissuade, ആജാനേയം, ഇദംയുഗം, അണ്ടിളര്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean