മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വെള്ളെലി Edit
    വെളുത്ത എലി
    white rat


Entries from Datuk Database

വെള്ളെലി(നാമം):: വെള്ള നിറത്തിലുള്ള എലി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ anvil, companion, penetrating, ഇടിമുഴക്കം, വിതുല


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean