മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വെള്ളായ്മ Edit
    കൃഷി, ധര്‍മ്മം
    agriculture, duty


Entries from Datuk Database

വെള്ളായ്മ(നാമം):: കൃഷി
വെള്ളായ്മ(നാമം):: ധര്‍മം
വെള്ളായ്മ(നാമം):: വാഴുന്ന അവസ്ഥ
വെള്ളായ്മ(നാമം):: ആധിപത്യം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ axis, tingle, ആരഭി, വിശറി, മഞ്ചി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean