മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വെള്ളം Edit
    (സംഖ്യ) നൂറുനൂറായിരം മഹൗഘം
    10 to the power of 98


വെള്ളം Edit
    ജലം, ദ്രാവകം
    water, fluid


വെള്ളം
    water
(പര്യായം) സത്ത്


Entries from Datuk Database

വെള്ളം(നാമം):: ഓക്സിജന്‍, ഹൈഡ്രജന്‍ എന്നീവാതകങ്ങളുടെ രാസസമ്യോഗത്തില്‍ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ദ്രാവകവസ്തു
വെള്ളം(നാമം):: രൂപഗന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ദ്രാവകപദാര്‍ഥം
വെള്ളം(നാമം):: പാനീയം
വെള്ളം(നാമം):: ഒരു വലിയ സംഖ്യ
വെള്ളം(നാമം):: ശുക്ലം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ audiology, liturgy, അഭിനവതാമരസം, ചൈത്യം, വിട്ടില്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean