മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വെളുവെളുപ്പ് Edit
    തൂവെള്ള നിറം
    pure white colour


Entries from Datuk Database

വെളുവെളുപ്പ്(നാമം):: തൂവെള്ള നിറം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ blackmail, അതികര്‍ഷണം, അനപാകരണം, ഇളുമ്പ്, പ്രഹ്വ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean