മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വെളുത്തുള്ളി Edit
    വെള്ളുള്ളി
    garlic


Entries from Datuk Database

വെളുത്തുള്ളി(നാമം):: വെളുത്ത ഉള്ളി
വെളുത്തുള്ളി(നാമം):: വെള്ളുള്ളി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ contumaciousness, aviary, പരപീഡ, കാക്കപിടിത്തം, കന്യാമഠം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean