മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വെളുത്ത Edit
    വെള്ളനിറമുളള
    white coloured


വെളുത്ത
    blank


Entries from Datuk Database

വെളുത്ത(വിശേഷണം):: വെളനിറമുള്ള
വെളുത്ത(വിശേഷണം):: വിളര്‍ച്ചവന്ന
വെളുത്ത(വിശേഷണം):: നിശ്ശേഷം നശിച്ച

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inadvisable, reprobate, tier, ആയനി, പ്രാദേശം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean