മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വെളിച്ചം Edit
    പ്രകാശം, തെളിവ്
    light, clarity


Entries from Datuk Database

വെളിച്ചം(നാമം):: പ്രകാശം
വെളിച്ചം(നാമം):: തെളിവ്
വെളിച്ചം(നാമം):: ജ്ഞാനോദയം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean