മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വെന്ന Edit
    ജയിച്ച
    won


Entries from Datuk Database

വെന്ന(നാ. ഭൂ.പേ.):: ജയിച്ച

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ caftan, beauideal, ആകുതി, ഇലന്ത, മുഴുക്കെ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean