മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വെടിയുക Edit
    ഉപേക്ഷിക്കുക
    abandon


വെടിയുക
    desert


Entries from Datuk Database

വെടിയുക(ക്രിയ):: ഉപേക്ഷിക്കുക
വെടിയുക(ക്രിയ):: കൈവിടുക
വെടിയുക(ക്രിയ):: പരിത്യജിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ incontinent, sierra, പ്രാണഘ്ന, അടക്കം, തിരിത്തം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean