മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വെകിളി Edit
    വിരണ്ട അവസ്ഥ
    bewildered stage


Entries from Datuk Database

വെകിളി(നാമം):: ഇളക്കം
വെകിളി(നാമം):: തിടുക്കം
വെകിളി(നാമം):: സാഹസികത
വെകിളി(നാമം):: ഭ്രാന്ത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ corollary, ആരാല്‍, ആസ്പദീഭൂത, ചെമ്മാക്കുക, വളഞ്ചിയം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean