മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വൃഷ്ടി Edit
നാമം
    മഴ, വര്‍ഷം
    rain, shower


വൃഷ്ടി
(പര്യായം) മഴ


Entries from Datuk Database

വൃഷ്ടി(നാമം):: മഴ
വൃഷ്ടി(നാമം):: വര്‍ഷം
വൃഷ്ടി(നാമം):: മഴ പൊഴിയല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ radicle, ആപ്യായം, ചോടയം, മുകുടം, ഇരുവര്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean