മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വൃദ്ധി Edit
വിശേഷണം
    വര്‍ദ്ധന, അഭിവൃദ്ധി.
    Increase, Prosperity.


Entries from Datuk Database

വൃദ്ധി(നാമം):: വര്‍ധന
വൃദ്ധി(നാമം):: പലിശ
വൃദ്ധി(നാമം):: പുരോഗമനം
വൃദ്ധി(നാമം):: കയറ്റം
വൃദ്ധി(നാമം):: സമ്പത്ത്
വൃദ്ധി(നാമം):: വേലിയേറ്റം
വൃദ്ധി(നാമം):: അണ്ഡവൃദ്ധി
വൃദ്ധി(നാമം):: ചന്ദ്രന്‍റെ വൃദ്ധി
വൃദ്ധി(നാമം):: ഛേദനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രതിരോദ്ധാ, മുക്കുക, ആവേശകരം, പാപശാന്തി, കടവന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean