മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വൃഥാലാപം Edit
    പാഴ്വാക്ക്
    empty word


വൃഥാലാപം Edit
    പാഴ്വാക്ക്, നിഷ്പ്രയോജനമായ സംസാരം.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ doe, അസഖാ, അല്പകാലിക, ഇട്ടം, ആഡംബരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean