മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വീറ് Edit
    ചുണ, സാമര്‍ത്ഥ്യം
    vigour


Entries from Datuk Database

വീറ്(നാമം):: ചുണ
വീറ്(നാമം):: വൈരാഗ്യം
വീറ്(നാമം):: വാശി
വീറ്(നാമം):: വ്യഗ്രത
വീറ്(നാമം):: വൈരം
വീറ്(നാമം):: ധൈര്യം
വീറ്(നാമം):: മരുന്നിന്‍റെ വേഗം
വീറ്(നാമം):: എരിവ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ടു, വാകു, അട്ടറി, അതിമൃത്യു, ആധുനിക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean