മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വീര്‍ Edit
    ആനയുടെ അലര്‍ച്ച
    roaring of an elephant


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chuck, അഗ്രപര്‍ണ്ണി, അരണബുദ്ധി, ബലാചതുഷ്ടയം, ചന്ദ്രകാന്തം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean