മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വീരസ്യം Edit
    വീരവാദം
    bragging


വീരസ്യം
    bravado


Entries from Datuk Database

വീരസ്യം(നാമം):: വീരവാദം
വീരസ്യം(നാമം):: പൊങ്ങച്ചം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dipolar, pogrom, പ്രീമിയം, ചട്ടക്കൈ, മുദ്രാവാക്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean