മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വീരസ്കന്ദം Edit
    പോത്ത്
    buffalo


Entries from Datuk Database

വീരസ്കന്ദം(നാമം):: പോത്ത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chronicle, slipper, yew, അഷ്ഠിവത്ത്, ആഗന്തുജവ്യാധി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean