മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വീര Edit
വിശേഷണം
    ധൈര്യശാലിയായ
    brave


വീര Edit
നാമം
    പുരാതന ഭാരതത്തിലെ ഒരു നദി.
Base: Sanskrit


വീര് Edit
നാമം
    ആനയുടെ അലര്‍ച്ച
    roaring of an elephant


Entries from Datuk Database

വീര2(നാമം):: വീര്യവതി
വീര2(നാമം):: മദ്യം
വീര2(നാമം):: കറ്റാര്‍വാഴ
വീര2(നാമം):: പാല്‍മുളക്
വീര്(നാമം):: ആനയുടെ അലര്‍ച്ച
വീര്(നാമം):: പന്നിയുടെ മുക്രയിടല്‍
വീര1(വിശേഷണം):: വീര്യമുള്ള
വീര1(വിശേഷണം):: ധൈര്യമുള്ള
വീര1(വിശേഷണം):: സാഹസികതയുള്ള
വീര1(വിശേഷണം):: മഹത്ത്വമുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lying, carte blanche, വൈഭാഷിക, അന്നത്തേടം, ഇടനിര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean