മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വീതിക്കല്‍ Edit
    പങ്കുവയ്ക്കല്‍, വിഭജിക്കല്‍
    sharing, dividing


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമൃതവാക്ക്, അപാശ്രയം, അതക്കുക, ആത്മവധ്യാ, മഹിമ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean