മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വീടന്‍ Edit
    വീടുള്ളവന്‍
    a house holder


Entries from Datuk Database

വീടന്‍(നാമം):: വീടുള്ളവന്‍
വീടന്‍(നാമം):: വീട്ടുകാരന്‍
വീടന്‍(നാമം):: വീട്ടുകാരണവന്‍
വീടന്‍(നാമം):: ഭര്‍ത്താവ്
വീടന്‍(നാമം):: കുടുംബക്കാരന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ adjutant, ചാറ്, ചേല്, മന്മഥപ്രിയ, പേക്കത്തവള


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean