മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വീങ്ങുക Edit
    വീര്‍ക്കുക, തടിക്കുക
    swell up, to grow corpulent


വീങ്ങുക
    bulge


Entries from Datuk Database

വീങ്ങുക(ക്രിയ):: വീര്‍ക്കുക
വീങ്ങുക(ക്രിയ):: തടിക്കുക
വീങ്ങുക(ക്രിയ):: നീരുണ്ടാകുക
വീങ്ങുക(ക്രിയ):: കുമിളിക്കുക
വീങ്ങുക(ക്രിയ):: വര്‍ധിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ haemorrhage, moss, period, പ്രഭവിതാ, മാര്‍ജ്ജാരി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean