മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിഹസ്ത Edit
    കൈയില്ലാത്ത
    devoid of hands


Entries from Datuk Database

വിഹസ്ത(വിശേഷണം):: കൈയില്ലാത്ത
വിഹസ്ത(വിശേഷണം):: കുഴങ്ങിയ
വിഹസ്ത(വിശേഷണം):: പണ്ഡിതനായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dignify, valence, bring to book, മക്രു, ബിസകണഠിക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean