മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിസ്രംസനം Edit
നാമം
    പതനം, ഒഴുക്ക്
    fall, flow


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mis, ആധാരകന്‍, ഇടുവന, വിദ, മാന്ദ്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean