മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിസ്തീര്‍ണ്ണത Edit
    വിസ്താരം, ഉപരിതലത്തിന്റെ അളവ്
    expansiveness


വിസ്തീര്‍ണ്ണത
    amplitude


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ certes, pal, അത്രയും, അനിലസഖന്‍, ആര്യവ്രത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean