മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിസൃമര Edit
    പരക്കുന്ന, ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന
    spreading, creeping


Entries from Datuk Database

വിസൃമര(വിശേഷണം):: വിസരിക്കുന്ന
വിസൃമര(വിശേഷണം):: പരക്കുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മണ്ടനം, ആക്കറം, ആക്സിജം, ഇല്ലാ, ഞെക്കല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean