മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിസൃത്വര Edit
    പരക്കുന്ന, ഒഴുകുന്ന
    spreading, flowing


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hooligan, sect, അട, അവലോപം, ഇളന്നീര്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean