മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിസാരകം Edit
    പാമ്പ്, ഇഴജന്തു
    snake, creeper


Entries from Datuk Database

വിസാരകം(നാമം):: പാമ്പ്
വിസാരകം(നാമം):: ഇഴജന്തു

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ askant, subsoil, അര്‍ക്കതനയവൃതം, അപ്രതീക്ഷിത, അത്യാരൂഢം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean