മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിസാംഗി Edit
    സുന്ദരി
    beautiful woman


Entries from Datuk Database

വിസാംഗി(നാമം):: സുന്ദരി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ protuberance, അപര്യന്ത, വീക്ഷ, മാത്രാച്ഛന്ദസ്സ്, മാസ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean