മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിസമ്മതം Edit
    സമ്മതമില്ലായ്മ
    unwillingness


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ humanize, tetanus, പുഞ്ച, പുരു, തുവാല


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean