മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിസം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    താമരവളയം.
    Lotus stalk.


Entries from Datuk Database

വിസം(നാമം):: താമരവളയം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ connect, അദ്ധ്വാവ്, ആഴക്ക്, പുലക, കേതുവസനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean