മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിഷ്ഠലം Edit
    അകലെയുള്ള സ്ഥലം
    distant place


Entries from Datuk Database

വിഷ്ഠലം(നാമം):: അകലെയുള്ള സ്ഥലം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അത്കന്‍, പ്രതികൂപം, പുന്നാരക്കാരന്‍, പൊങ്ങടി, കര്‍മ്മോദാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean