മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിഷ്ക്കംഭം Edit
    നാടകത്തില്‍ നടന്നതോ നടക്കാന്‍ പോകുന്നതോ ആയ കഥാംശങ്ങളെ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന, ഭാഗം
    a short interlude indicating the portion of the play already enacted


വിഷ്ക്കംഭം
    interlude


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean