മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിഷുക്കണി Edit
    വിഷുദിവസം ആദ്യമായി കാണുന്ന
    the first thing seen on the vishu, morning which is supposed to bring luck during the year that follows


Entries from Datuk Database

വിഷുക്കണി(നാമം):: വിഷുദിവസം കണികാണാന്‍ വേണ്ടി തയാറാക്കുന്ന കാഴ്ചവസ്തു

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ encroach, ഇന്ദുബിംബം, വിളച്ചല്‍, ഗവേഷണം, തെരിവയര്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean