മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിഷു Edit
    രാത്രിയും പകലും സമമായകാലം, തുല്യമായ
    the day on which day and night have, equal duration, equal


വിഷു
    equinox


Entries from Datuk Database

വിഷു(നാമം):: ഒരു വിശേഷദിവസം
വിഷു(നാമം):: പ്രഭവാദിസംവത്സരങ്ങളില്‍ പതിനഞ്ചാമത്തേത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ war footing, ഛന്നാവാസം, പന്നഗവിഭൂഷണന്‍, ഭാസ്കരദ്യുതി, recriminate


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean