മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിഷാനനം Edit
നാമം
    പാമ്പ്
    snake


Entries from Datuk Database

വിഷാനനം(നാമം):: പാമ്പ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ principle, strip, അദ്ധ്യയനം, അര്‍ദ്ധസമ്മതം, അരിയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean