മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിശ്വാസി Edit
    വിശ്വസിക്കുന്നവന്‍, നായ്
    believer, dog


Entries from Datuk Database

വിശ്വാസി(നാമം):: വിശ്വാസമുള്ളവന്‍
വിശ്വാസി(നാമം):: നായ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ develop, disentangle, അനന്തരൂപന്‍, അഭ്രഘനം, വിചയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean