മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിശ്വാസയോഗ്യം Edit
    വിശ്വസിക്കത്തക്കത്
    that whichis believable


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tale, അത്തിക്കുറിച്ചി, ചാവുപിള്ള, മൃദുലം, അറുമ്പാതം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean