മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിശ്രുത Edit
    കേള്‍വികേട്ട, ഒഴുകുന്ന
    famous, flowing


Entries from Datuk Database

വിശ്രുത(വിശേഷണം):: കേള്‍വിപ്പെട്ട
വിശ്രുത(വിശേഷണം):: ഒഴുകുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cash crop, grice, അക്ഷരശുദ്ധി, അഭ്യേത്യ, ചിപിടകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean