മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിശീര്‍ണ്ണ Edit
    ചിതറപ്പെട്ട
    scattered


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ solo, അര്‍ച്ചിക്കുക, അപ്രപദീന, അകത്താന്‍, അനുരതന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean